هیهات منّا الذله

هیهات منّا الذله ارسالی از همراهان شهید سردار سلیمانیشهید داودالموسویشهید باکریشهید سامانلوشهید عشریه 🌹 شهید …

ادامه مطلب